Thủ Kho

04-08-2021
Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Phụ trách việc nhập & xuất , báo cáo tồn kho hàng ngày

Yêu cầu công việc

Nam 25 tuổi trở lên

Trình độ 12/12

Nếu có kinh nghiệm thì càng tốt 


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .