Transportation Deputy General Manager

04-05-2021
Bắc Ninh, Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Giám sát / quản lý điều hành đội vận tải hoạt động an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực. 

Supervises/Oversees transportation manager with responsibility for achievement of safety, efficiency fleet and

workforce optimum utilization

- Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả

Develop and implement effective quality control procedures

- Giám sát và đánh giá việc sử dụng nhà thầu phụ

Supervise and evaluate Sub- contractor usage

- Tham gia với BD / CS để đấu thầu dự án và theo dõi cho đến khi thực hiện dự án suôn sẻ và thực hiện chuyển giao cho bộ phận nghiệp vụ.

Join with BD/CS team for bidding project and following until operation be smoothly and well transfer to operation team

- Giám sát hoạt động để đảm bảo tuân thủ chính sách và quy trình của công ty, chính sách an toàn và quy định của chính phủ

Monitor operation to ensure the compliance to company policy and procedures, safety policy and government regulations.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, chính sách, chỉ tiêu cho bộ phận.

Set operation policies and standards and operation KPIs

- Điều hành phát huy các phương pháp cải tiến để tối ưu hóa nguồn lực hiện tại và giảm chi phí vận chuyển cho khách hàng

Leading Developing/kaizen new trucking solution/method to maximized current resources and reduce transportation cost for customer

- Quản lý / Phát triển nhóm bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện để đảm hoạt nhóm hoạt động tốt và dịch vụ sẵn sàng

Manage/Develop proper M&R function to ensure all fleet in good and ready service

- Quản lý/Phát triển nhóm An toàn để giảm thiểu tai nạn và cải thiện các quy trình an toàn.

Develop/Manage safety activities to reduce accidents and improved safety procedures.

- Phát triển mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có liên quan, giám sát việc xin cấp và duy trì các giấy phép hoat

động theo yêu cầu.

Develop relationship with relevant movement agencies, oversee activities of application and maintained required licenses.

- Đáp ứng được sự mong đợi và nhu cầu của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.

Meet expectation and needs of internal and external customers.

Yêu cầu công việc

- Đại học trở lên chuyên ngành Vận tải/kinh tế/ University in Transportation/Economics

- 10 năm kinh nghiệm quản lý vận tải/ 10 working years’ experience in transportation

Năng lực cốt lõi/ Core Competency

- Định hướng khách hàng/ Customer Focus

- Làm việc nhóm/ Teamwork

- Giao tiếp/ Communication

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định/ Problem-solving and Decision-making

Năng lực Quản lý/ Management Competency

- Tổ chức và giám sát thực hiện công việc/ Organizing and supervisory

- Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên/ Guiding and coaching

- Tạo động lực cho nhân viên/ Motivation

- Lãnh đạo/ Leadership

- Lập kế hoạch/ Planning

- Quản lý thay đổi/ Change Management

- Tư duy chiến lược/ Strategic thinking

Năng lực chuyên môn/ Technical Competency

- Kiến thức về vận chuyển hàng hóa/ Knowledge of goods transportation

- Kiến thức về giao nhận hàng hóa/ Knowledge of forwarding service

- Kiến thức về quản lý kỹ thuật phương tiện vận tải/ Knowledge of vehicles management

- Kiến thức về an toàn vận tải/ Knowledge of transportation safety

- Quản trị kinh doanh/ Business Management

- Quản trị chiến lược/ Strategic Management

- Kiến thức về chuỗi cung ứng/ Knowledge of logistics service chain

- Kiến thức về xuất nhập khẩu hàng hóa/ Knowledge of exporting and importing

Năng lực bổ trợ/ Soft skill Competency

- Thương lượng, đàm phán/ Negotiation

- Thuyết trình/ Presentation

- Phân tích và tổng hợp/ Analytical and integrating

- Điều phối

- Coordination skills

- Tư vấn và hướng dẫn/ Advising and instruction

- Xây dựng và quản lý thực hiện chính sách/ Building and managing implementation of policies

- Kiến thức về hệ thống các tiêu chuẩn quản lý/ Knowledge of standard management system

Tham khảo cho bạn