Trợ lý kiểm toán

02-07-2021
Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1

 1. Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán;
 2. Bảng cân đối kế toán:
 • Tiền và các khoản tương đương tiền [D100];
 • Phải thu khác [D400];
 • Chi phí trả trước & Tài sản khác [D600];
 • Tài sản cố định/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang [D700];
 • Chi phí lương & Phải trả người lao động [E400];
 • Chi phí phải trả [E500];
 • Phải trả khác [E600];
 1. Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Doanh thu/ Chi phí hoạt động tài chính [G500];
 • Thu nhập/ Chi phí khác [G600];
 • Chi phí bán hàng [G300];
 • Chi phí QLDN [G400];
 1. Kiểm tra nội dung khác:
 • Tìm hiểu chu trình tiền lương và phải trả người lao động [A440-A441] => Kiểm tra KSNB [C410];
 • Tìm hiểu chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản [A450-A451] => Kiểm tra KSNB [C510];

 

 

Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 2

 • Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán;
 • Bảng cân đối kế toán:
 • Phải thu của khách hàng/ Người mua trả tiền trước [D300];
 • Dự phòng phải thu khó đòi (*);
 • Hàng tồn kho [D500];
 • Phải trả người bán/ Trả trước cho người bán [E200];
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm Thuế TNDN và Thuế nhà thầu) [E300];
 • Doanh thu chưa thực hiện;
 • Vay và nợ thuê tài chính [E100];
 • Tài sản cố định thuê tài chính [D800];
 • Chương trình kiểm toán xác định các vụ kiện tụng, tranh chấp nợ tiềm tàng và các khoản cam kết [H180];
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu [G100];
 • Giá vốn hàng bán (trừ chi phí lương) [G200];
 • Kiểm tra nội dung khác:
 • Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền [A410-A411] => Kiểm tra KSNB [C110];
 • Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền [A420-A421] => Kiểm tra KSNB [C210];
 • Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn [A430-A431] => Kiểm tra KSNB [C310];

Yêu cầu công việc

Công việc kiểm toán

 • Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm;
 • Hoàn thành đúng hạn công việc được giao;
 • Trao đổi sai sót trọng yếu với trưởng nhóm khi phát sinh;
 • Học và nắm chắc phương pháp kiểm toán đối với phần hành cho Trợ Lý kiểm toán.
 

Quy định Công ty

 • Lập mục tiêu, mẫu đánh giá hàng tháng và năm theo thời hạn quy định;
 • Lập Daily Schedule, chấm công đúng thời hạn;
 • Tuân thủ thời gian làm việc tại Công ty, Sáng: 8:00 – 12:00, Chiều: 13:00 – 17:00;
 • Tuân thủ quy định về trang phục của Công ty.
 

Yêu cầu ứng viên

 • Có thái độ tốt, ham học hỏi và quyết tâm thành công;
 • Có khả năng thực hiện theo mô tả công việc và phần hành tương ứng;
 

Quyền lợi được hưởng

 • Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển bản thân;
 • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
 • Có cơ hội tham gia đào tạo trở thành Trợ lý kiểm toán 2, Trưởng nhóm kiểm toán;
 • Có đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
 

 

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
 • Bảo hiểm xã hội

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .