Trưởng phòng Kế toán nội bộ (Chi phí)

07-10-2021
Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Lập báo cáp tài chính
  • Phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu lãi lỗ
  • Dựa vào tình hình thực tế để lập chiến  lược sản xuât kinh doanh
  • Kiểm kê tài sản và kiểm soát nhân lực để giảm giá thành
  • Tính toán chi phí khấu hao tài sản
  • Lập kế hoạch lợi nhuận cho ngắn hạn và dài hạn

Yêu cầu công việc

  • Update và duy trì giá thành sản xuất
  • Phân tích đơn sản xuất, xử lý bất thường
  • Mỗi tháng kết toán giá thành, xử lý bất thường, quản lý và tổng hợp KPI của từng hạng mục kinh doanh của từng CFT. Phân tích bảng biểu lãi lỗ, kiểm kê  và quản lý  tồn kho theo từng CFT, đối chiếu và phân tích doanh thu

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .