Việc làm
- Tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động - môi trường - Phối hợp với các đơn vị tiến hành các công việc sau: + Xây dựng biện pháp bảo đảm an to&ag...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .