Việc làm
Đánh giá và kiểm định chất lượng đầu vào từ các nhà cung cấp Phát hiện các yếu tố, sản phẩm không đạt chuẩn chất lượng và loại bỏ hoặc hoàn trả lại nhà cung cấp. Phân tích bản thiết kế, bản kế hoạch để nắm được yêu cầu của sản phẩm dịch v...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .